ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) ซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานแมคคาทรอนิกส์ พร้อมระบบเครือข่าย
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง