การตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ระดับภาค ภาคกลาง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์