.

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนนักศึกษา
ปวช.
ปวส.
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
นายพุทธพร ปราโมทย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นโยบาย
 • ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดขณะปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
 1. ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา
 2. ข้อมูลผู้เรียน
 3. ข้อมูลครูละบุคลากร
 4. ข้อมูลงบประมาณฯ
 5. ข้อมูลหลักสูตร
 6. ข้อมูลครุภัณฑ์
 7. ข้อมูลอาคารสถานที่
 8. ข้อมูลตลาดแรงงาน
 9. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
สถานศึกษา สอจ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษา สอจ.

ด้านจัดการศึกษา

 • พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
 • มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
 • กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
 • กฏกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
 • แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
 • ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับราชกิจจานุเบกษา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567

ด้านบริหารงานทั่วไป

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 • พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556
 • หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 2019 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์

ด้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
 • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้านการเงิน

 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561