September 28, 2021
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%f0%9f%94%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-1-2564-%e0%b8%a7%e0%b8%b1
🔸ประกาศเปิดภาคเรียน 1/2564🔸 วันที่ 14 มิถุนายน 64🔸
📌จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เท่านั้น🔸
🔸 สำหรับ นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกแผนกวิชา
ให้มาติดต่อวิทยาลัยฯ ตามตารางที่ได้แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้
ในวันและเวลาที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด🔸

Leave a Reply