November 29, 2021
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%89%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%99-pfizer
ขออนุญาตแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer
ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (มหาชัย)
ดังตารางกำหนดการฉีดวัคซีน นักเรียนที่มาฉีดวัคซีนต้องเตรียมเอกสารดังนี้
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. เอกสารภาคผนวกที่ 4 (เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฉีดวัคซีน Pfizer)พร้อมทั้งกรอกข้อมูลและผู้ปกครองเซ็นรับรอง
3. เอกสารภาคผนวกที่ 5 (แบบคัดกรองก่อนรับบริจาควัคซีน) พร้อมทั้งกรอกข้อมูลและผู้ปกครองเซ็นรับรอง

**นำเอกสารดังกล่าวมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน ถ้าไม่เตรียมมาจะไม่ได้รับการพิจารณาการฉีดวัคซีน**

Leave a Reply