October 19, 2021
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) 
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Leave a Reply