ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัิติการ ๔ ชั้น ขนาด ๔,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานแมคคาทรอนิกส์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๓
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานแมคคาทรอนิกส์ พร้อมระบบเครือข่าย ครั้งที่ 3
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง