โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประยกุต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม
ข่าว กิจกรรม