วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เป็นสถานศึกษาที่การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 80 ปี  โดยจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น  3 ระดับ คือ 1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 3.ระดับปริญญา สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เปิดทำการสอน 13 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาช่างยนต์
 2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 3. สาขาวิชาโลหะการ
 4. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 6. สาขาวิชาการก่อสร้าง
 7. สาขาวิชาการบัญชี
 8. สาขาวิชาการตลาด
 9. สาขาวิชาการเลขานุการ
 10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 11. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 12. สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
 13. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความร่มรื่นและสอดคล้องกับบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา ส่งเสริมในเรื่องของวัสดุในการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้อย่างสูงสุด จัดหาสื่ออุปกรณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผู้เรียนอย่างพอเพียง ดำเนินการตามนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการออกบริการความรู้แก่ชุมชน เช่น โครงการ Fix it Center  ชมรมวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ภายใต้นโยบาย 3 D และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเป็นทิศทางมุ่งหมายของการจัดการศึกษา

นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ทางด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพส่วนตัว ประสพความสำเร็จเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน  จากวันนั้นถึงวันนี้ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้ยืนหยัดตั้งมั่น ในการจัดการศึกษา ด้านอาชีพให้แก่บุตรหลานชาวสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงโดยแท้จริง  ส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากชุมชน ให้เป็นสถานศึกษา ที่มีคุณลักษณะของนักศึกษา เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ที่กำหนดไว้ว่า “สร้างคนดี  มีงานทำ”  เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำด้านอาชีพ

ผลจากการบริการจัดการ ส่งผลให้วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน จนเป็นที่ยอมรับ ของผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเอกชน บนเส้นทางของการพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้  นับจากวันที่ก่อตั้งและจนถึงวันนี้ เรายังคงร่วมมือกันพัฒนาและจะพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้ง เพื่อให้วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร คงค่าแห่งความภาคภูมิใจ สมกับเป็นสถานศึกษาระดับสูงของท้องถิ่นสืบไป