ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เรื่อง การยื่นเสนอราคาเพื่อคัดเลือกโรงพยาบาลตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์