ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์