ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์