ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน (มหาชัย) ด้วยวิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง