หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. พัฒนาและส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ การทำธุรกิจขนาดย่อม และการประกอบอาชีพอิสระ
  2. วางแผนการดำเนินงาน ประสานความร่วมมือกับชุมชน บุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและทันกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการหลังจากสำเร็จการศึกษา
  3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและนักเรียน นักศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์การผลิตและบริการ สู่เชิงพาณิชย์
  4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับแผนกวิชาในการพัฒนาผู้เรียนทุกสาขาวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนให้มีความรู้และทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การประกอบอาชีพอิสระ การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ และการตลาดยุคใหม่ (ยุคดิจิทัล )
  5. พัฒนาบุคลากรและทีมงานบ่มเพาะให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษาและบริการด้านบ่มเพาะอย่างมืออาชีพ
  6. เผยแพร่ความรู้ และผลการดำเนินธุรกิตามแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและได้ใช้ประโยชน์ โดยผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย