วิชาที่เปิดสอนระดับ ปวช. ตัวอย่างเช่น
 1. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 2. อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ
 3. องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานกราฟิก
 4. โปรแกรมประมวลผลคำ
 5. โปรแกรมกราฟิกในการสร้าสื่อดิจิทัล
 6. การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
 7. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 8. โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว
 9. สื่อโมชั่นกราฟิก
 10. การสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ
วิชาที่เปิดสอนระดับ ปวส. ตัวอย่างเช่น
 1. การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
 2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
 3. การประยุกต์ AI สำหรับงานธุรกิจ
 4. สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล
 5. ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 6. เทคโนโลยีความจริงเสริม
 7. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์พกพา
 8. การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา
 9. การประมวลผลแบบคลาวด์
 10. การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ