SKNTC


งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

1.  จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและการบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
2.   ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวน             ชายแดนหรือโครงการตามแนวทางพระราชดำริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.   ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ108 อาชีพ เป็นต้น
4.    ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ5.   ดำเนินการกิจกรรมและการบริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย  เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อประชาชน  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการอาชีวะบริการ  และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆกรณีภัยพิบัติหรือเหตุการณ์เร่งด่วน  ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.   เผยแพร่องค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชนเพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
7.   ดำเนินงานประสานงาน ป้องกันและปราบปรามสารเสพติด  งานแก้ปัญหา  ป้องกันโรคเอดส์งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
8.   ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ
9.   ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ        ในการประอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายรานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.014366 sec.