SKNTC


งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

1.   จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ  ภายในสถานศึกษา  เช่น  ร้านอาหาร  น้ำดื่ม  การทำบัตรประกันสุภาพ  การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่  การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่างๆ  การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2.   จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา 
3.   ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และบริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
4.   ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ  ทั้งการป้องกันและรักษา
5.   จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
6.   จัดโรงอาหาร  วางแผน  จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
7.   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา9.   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11.      ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.014322 sec.