SKNTC


งานสื่อการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ   ดังนี้

1.   วางแผนจัดหา  การให้บริการ  สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
2.   จัดหารวบรวมวัสดุ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ  เพื่อให้บริการ            ในการศึกษาค้นคว้าของครู  นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3.   อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
4.   พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล  การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.   รับผิดชอบ  ดูแลบำรุงรักษา  วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ  การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
6.   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7.   ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.014365 sec.