SKNTC


งานบริหารงานทั่วไป

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครั้งที่ 1/55

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2553
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2554

ปี 2552

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/52
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/52
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/52
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/52
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/52

ปี 2553

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/53
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/53
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/53
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/53
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/53
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/53
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/53
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/53
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/53

ปี 2554

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/54
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/54
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/54
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/54
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/54
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/54
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/54
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/54

ปี 2555
ครั้งที่ 1/55
ครั้งที่ 2/55

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย

คำสั่ง สอศ. แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 1/54
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 2/54
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 3/54
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 4/54
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 5/54
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 6/54
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 7/54
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 8/54


มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้

1.   ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ
2.   จัดทำร่าง  หนังสือราชการ  ประกาศ  คำสั่ง  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร  ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารพิมพ์  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนงานทางราชการ
3.   สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ภายนอกสถานศึกษา
4.   เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร  หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในสถานศึกษา  และให้บริการแก่บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
5.   รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  คำชี้แจง  ประกาศ  ฯลฯ  ให้บุคลากร  และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
6.   ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา
7.   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8.   ดูแล  บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.014216 sec.