August 19, 2019
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง”

  • Time: 8:00 AM - 5:00 PM
  • Location: Manchester / United kingdom
Featured Image

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2562 ณ ศูนยก์การค้าเดอะฮับรังสิต อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี