October 23, 2019
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185

วิยาลัยเทคนิคสมุทรสาครออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

  • Time: 8:00 AM - 5:00 PM
  • Location: Manchester / United kingdom
Featured Image

วิยาลัยเทคนิคสมุทรสาครออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ณ เทศบาลตำบลท่าจีน  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  วันที่ 16 มกราคม 2562