มกราคม 28, 2021
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560  ด้วยวิธีประกวดรา...

read more