July 20, 2019
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185

การอบรมจัดทำคลังความรู้ (KM)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้จัดอบรม การจัดทำคลังความรู้หน่วยงาน(KM) เพื่อปรับปรุง Website ของหน่วยงานและวิทยาลัยฯ  ณ ห้อง Smart Class Room อ...

read more
ท่านสุทธิพงษ์   จุลเจริญ   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา

ท่านสุทธิพงษ์   จุลเจริญ    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ณ The Station ...

read more