ธันวาคม 6, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
วันอัฏฐมีบูชา 11 มิถุนายน 2566

วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเ...

read more