ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัิติการ ๔ ชั้น ขนาด ๔,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง