August 19, 2019
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก และ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร   “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย”  อาชีวะอาสา  บริการฟรี!!  ณ The Station ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร     ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 00.30 น.

 

Leave a Reply