20799906_1498101533616392_4889594414623047051_n

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

พันธกิจ

1.  ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูง ตามมาตรฐานวิชาชีพสำหรับตลาดแรงงานและการ
ประกอบการยุคใหม่
2. สร้างภาคีเครือข่าย ประสานความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการ
เพื่อร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดมทรัพยากร เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ

3. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมกำลังคนอาชีวศึกษา

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5. ส่งเสริมกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม