September 28, 2021
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2

📣ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนในชั้นเรียน On-Site ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 😷 และขอให้นักเรียน นักศึกษา เรียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 29 มิ.ย.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 😷😷

Leave a Reply