August 19, 2019
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%88

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องลิฟต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

Leave a Reply